en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
波澜壮阔 (bō lán zhuàng kuò)
拨乱反正 (bō luàn fǎn zhèng)
拨云见日 (bō yún jiàn rì)

Page served in 0.014s