en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
博古通今 (bó gǔ tōng jīn)
勃然大怒 (bó rán dà nù)
博闻强记 (bó wén qiáng jì)
薄物细故 (bó wù xì gù)
博学多才 (bó xué duō cái)
伯仲叔季 (bó zhòng shū jì)

Page served in 0.013s