en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
192 Chengyu
不白之冤 (bù bái zhī yuān)
不败之地 (bù bài zhī dì)
不卑不亢 (bù bēi bù kàng)
不避艰险 (bù bì jiān xiǎn)
不辨菽麦 (bù biàn shū mài)
布帛菽粟 (bù bó shū sù)
步步高升 (bù bù gāo shēng)
步步为营 (bù bù wéi yíng)
不逞之徒 (bù chěng zhī tú)
不耻下问 (bù chǐ xià wèn)
不出所料 (bù chū suǒ liào)
不揣冒昧 (bù chuǎi mào mèi)
不辞而别 (bù cí ér bié)
不辞劳苦 (bù cí láo kǔ)
不打不相识 (bù dǎ bù xiāng shí)
不打自招 (bù dǎ zì zhāo)
不到黄河心不死 (bù dào huáng hé xīn bù sǐ)
不得而知 (bù dé ér zhī)
不得人心 (bù dé rén xīn)
不得违误 (bù dé wéi wù)
不得要领 (bù dé yào lǐng)
不登大雅之堂 (bù dēng dà yǎ zhī táng)
步调一致 (bù diào yī zhì)
不动声色 (bù dòng shēng sè)
不二法门 (bù èr fǎ mén)
不乏其人 (bù fá qí rén)
不费吹灰之力 (bù fèi chuī huī zhī lì)
不分彼此 (bù fēn bǐ cǐ)
不分伯仲 (bù fēn bó zhòng)
不分青红皂白 (bù fēn qīng hóng zào bái)
不分胜负 (bù fēn shèng fù)
不分轩轾 (bù fēn xuān zhì)
不分畛域 (bù fēn zhěn yù)
不服水土 (bù fú shuǐ tǔ)
不尴不尬 (bù gān bù gà)
不干不净 (bù gān bù jìng)
不甘后人 (bù gān hòu rén)
不甘示弱 (bù gān shì ruò)
不敢越雷池一步 (bù gǎn yuè léi chí yī bù)
不攻自破 (bù gōng zì pò)
不共戴天 (bù gòng dài tiān)
不苟言笑 (bù gǒu yán xiào)
不顾大局 (bù gù dà jú)
不顾一切 (bù gù yī qiè)
不过尔尔 (bù guò ěr ěr)
不寒而栗 (bù hán ér lì)
不好意思 (bù hǎo yì sī)
不合时宜 (bù hé shí yí)
不怀好意 (bù huái hào yì)
不欢而散 (bù huān ér sàn)
不即不离 (bù jí bù lí)
不急之务 (bù jí zhī wù)
不计其数 (bù jì qí shù)
不加思索 (bù jiā sī suǒ)
不假思索 (bù jiǎ sī suǒ)
不见棺材不落泪 (bù jiàn guān cái bù luò lèi)
不见经传 (bù jiàn jīng zhuàn)
不见天日 (bù jiàn tiān rì)
不骄不躁 (bù jiāo bù zào)
不解之仇 (bù jiě zhī chóu)
不解之缘 (bù jiě zhī yuán)
不近人情 (bù jìn rén qíng)
不进则退 (bù jìn zé tuì)
不经之谈 (bù jīng zhī tán)
不胫而走 (bù jìng ér zǒu)
不咎既往 (bù jiù jì wǎng)
不拘小节 (bù jū xiǎo jié)
不拘一格 (bù jū yī gé)
不绝如缕 (bù jué rú lǚ)
不堪回首 (bù kān huí shǒu)
不堪设想 (bù kān shè xiǎng)
不堪一击 (bù kān yī jī)
不亢不卑 (bù kàng bù bēi)
不可多得 (bù kě duō dé)
不可告人 (bù kě gào rén)
不可救药 (bù kě jiù yào)
不可理喻 (bù kě lǐ yù)
不可名状 (bù kě míng zhuàng)
不可磨灭 (bù kě mó miè)
不可偏废 (bù kě piān fèi)
不可企及 (bù kě qǐ jí)
不可胜数 (bù kě shèng shǔ)
不可收拾 (bù kě shōu shí)
不可思议 (bù kě sī yì)
不可同日而语 (bù kě tóng rì ér yǔ)
不可言状 (bù kě yán zhuàng)
不可一世 (bù kě yī shì)
不可逾越 (bù kě yú yuè)
不可终日 (bù kě zhōng rì)
不可捉摸 (bù kě zhuō mō)
不稂不莠 (bù láng bù yǒu)
不劳而获 (bù láo ér huò)
不了了之 (bù liǎo liǎo zhī)
不留余地 (bù liú yú dì)
不露锋芒 (bù lù fēng máng)
不露声色 (bù lù shēng sè)
不伦不类 (bù lún bù lèi)
不落窠臼 (bù luò kē jiù)
步履蹒跚 (bù lǚ pán shān)
步履维艰 (bù lǚ wéi jiān)
不毛之地 (bù máo zhī dì)
不名一钱 (bù míng yī qián)
不名一文 (bù míng yī wén)
不谋而合 (bù móu ér hé)
不能登大雅之堂 (bù néng dēng dà yǎ zhī táng)
不能自拔 (bù néng zì bá)
不念旧恶 (bù niàn jiù è)
不偏不倚 (bù piān bù yǐ)
不平则鸣 (bù píng zé míng)
不破不立 (bù può bù lì)
不期而然 (bù qī ér rán)
不期而遇 (bù qī ér yù)
不期然而然 (bù qī rán ér rán)
不切实际 (bù qiē shí jì)
不情之请 (bù qíng zhī qǐng)
不求甚解 (bù qiú shèn jiě)
不屈不挠 (bù qū bù náo)
步人后尘 (bù rén hòu chén)
不容分说 (bù róng fēn shuō)
不容置喙 (bù róng zhì huì)
不容置疑 (bù róng zhì yí)
不入虎穴,焉得虎子 (bù rù hǔ xué yān dé hǔ zǐ)
不三不四 (bù sān bù sì)
不衫不履 (bù shān bù lǚ)
不上不下 (bù shàng bù xià)
不声不响 (bù shēng bù xiǎng)
不胜枚举 (bù shèng méi jǔ)
不胜其烦 (bù shèng qí fán)
不胜其任 (bù shèng qí rèn)
不失时机 (bù shī shí jī)
不识大体 (bù shí dà tǐ)
不识时务 (bù shí shí wù)
不识抬举 (bù shí tái jǔ)
不时之需 (bù shí zhī xū)
不速之客 (bù sù zhī kè)
不同凡响 (bù tóng fán xiǎng)
不同流俗 (bù tóng liú sú)
不痛不痒 (bù tòng bù yǎng)
不违农时 (bù wéi nóng shí)
不为已甚 (bù wéi yǐ shèn)
不闻不问 (bù wén bù wèn)
不无小补 (bù wú xiǎo bǔ)
不务空名 (bù wù kōng míng)
不务正业 (bù wù zhèng yè)
不相上下 (bù xiāng shàng xià)
不祥之兆 (bù xiáng zhī zhào)
不屑教诲 (bù xiè jiào huì)
不屑一顾 (bù xiè yī gù)
不省人事 (bù xǐng rén shì)
不修边幅 (bù xiū biān fú)
不虚此行 (bù xū cǐ xíng)
不学无术 (bù xué wú shù)
不言而信 (bù yán ér xìn)
不言而喻 (bù yán ér yù)
不厌其烦 (bù yàn qí fán)
不厌其详 (bù yàn qí xiáng)
不一而足 (bù yī ér zú)
不遗余力 (bù yí yú lì)
不以为然 (bù yǐ wéi rán)
不以为意 (bù yǐ wéi yì)
不翼而飞 (bù yì ér fēi)
不亦乐乎 (bù yì lè hū)
不义之财 (bù yì zhī cái)
不易之论 (bù yì zhī lùn)
不由分说 (bù yóu fēn shuō)
不由自主 (bù yóu zì zhǔ)
不远千里 (bù yuǎn qiān lǐ)
不约而同 (bù yuē ér tóng)
不在话下 (bù zài huà xià)
不赞一词 (bù zàn yī cí)
不择手段 (bù zé shǒu duàn)
不折不扣 (bù zhé bù kòu)
不正之风 (bù zhèng zhī fēng)
不知不觉 (bù zhī bù jué)
不知凡几 (bù zhī fán jǐ)
不知好歹 (bù zhī hǎo dǎi)
不知去向 (bù zhī qù xiàng)
不知死活 (bù zhī sǐ huó)
不知所措 (bù zhī suǒ cuò)
不知所云 (bù zhī suǒ yún)
不知天高地厚 (bù zhī tiān gāo dì hòu)
不知自爱 (bù zhī zì ài)
不知自量 (bù zhī zì liàng)
不值一顾 (bù zhí yī gù)
不置可否 (bù zhì kě fǒu)
不治之症 (bù zhì zhī zhèng)
不着边际 (bù zhuó biān jì)
不自量力 (bù zì liàng lì)
不足挂齿 (bù zú guà chǐ)
不足为凭 (bù zú wéi píng)
不足为奇 (bù zú wéi qí)
不足为训 (bù zú wéi xùn)

Page served in 0.035s