en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
才华盖世 (cái huá gài shì)
才华横溢 (cái huá héng yì)
才貌双全 (cái mào shuāng quán)
才疏学浅 (cái shū xué qiǎn)
财运亨通 (cái yùn hēng tōng)
才子佳人 (cái zǐ jiā rén)

Page served in 0.012s