en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
藏垢纳污 (cáng gòu nà wū)
藏龙卧虎 (cáng lóng wò hǔ)
藏头露尾 (cáng tóu lù wěi)

Page served in 0.01s