en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
层出不穷 (céng chū bù qióng)
层见迭出 (céng chū dié jiàn)
曾几何时 (céng jǐ hé shí)
曾经沧海 (céng jīng cāng hǎi)

Page served in 0.01s