en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
插翅难飞 (chā chì nán fēi)
插科打诨 (chā kē dǎ hùn)
差强人意 (chā qiáng rén yì)

Page served in 0.014s