en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
查无实据 (chá wú shí jù)
察言观色 (chá yán guān sè)
茶余饭后 (chá yú fàn hòu)
茶余酒后 (chá yú jiǔ hòu)

Page served in 0.014s