en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
13 Chengyu
长此以往 (cháng cǐ yǐ wǎng)
肠肥脑满 (cháng féi nǎo mǎn)
长歌当哭 (cháng gē dàng kū)
长话短说 (cháng huà duǎn shuō)
长命百岁 (cháng mìng bǎi suì)
长年累月 (cháng nián lěi yuè)
长篇大论 (cháng piān dà lùn)
长驱直入 (cháng qū zhí rù)
长生不老 (cháng shēng bù lǎo)
长途跋涉 (cháng tú bá shè)
长吁短叹 (cháng xū duǎn tàn)
长夜难明 (cháng yè nán míng)
长治久安 (cháng zhì jiǔ ān)

Page served in 0.013s