en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
唱对台戏 (chàng duì tái xì)
畅所欲言 (chàng suǒ yù yán)
畅通无阻 (chàng tōng wú zǔ)
畅行无阻 (chàng xíng wú zǔ)

Page served in 0.013s