en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
超类絶伦 (chāo lèi jué lún)
超群出众 (chāo qún chū zhòng)
超群绝伦 (chāo qún jué lún)
超然物外 (chāo rán wù wài)

Page served in 0.014s