en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
陈词滥调 (chén cí làn diào)
陈规陋习 (chén guī lòu xí)
沉疴难起 (chén kē nán qǐ)
沉迷不悟 (chén mí bù wù)
沉默寡言 (chén mò guǎ yán)
沉思默想 (chén sī mò xiǎng)
沉鱼落雁 (chén yú luò yàn)
沉冤莫白 (chén yuān mò bái)

Page served in 0.016s