en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
趁火打劫 (chèn huǒ dǎ jié)
趁热打铁 (chèn rè dǎ tiě)
趁人之危 (chèn rén zhī wēi)
称心如意 (chèn xīn rú yì)

Page served in 0.015s