en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
瞠乎其后 (chēng hū qí hòu)
瞠目结舌 (chēng mù jié shé)
称王称霸 (chēng wáng chēng bà)
称兄道弟 (chēng xiōng dào dì)

Page served in 0.02s