en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
31 Chengyu
成羣打伙 (chéng)
成羣作队 (chéng)
成羣逐队 (chéng)
成羣集党 (chéng)
成羣结队 (chéng)
成羣结党 (chéng)
成败在此一举 (chéng bài zài cǐ yī jǔ)
乘风破浪 (chéng fēng pò làng)
城狐社鼠 (chéng hú shè shǔ)
诚惶诚恐 (chéng huáng chéng kǒng)
成家立业 (chéng jiā lì yiè)
成千成万 (chéng qiān chéng wàn)
成千上万 (chéng qiān shàng wàn)
惩前毖后 (chéng qián bì hòu)
承前启后 (chéng qián qǐ hòu)
成群结队 (chéng qún jié duì)
成羣结伙 (chéng qún jié huǒ)
成仁取义 (chéng rén qǔ yì)
成人之美 (chéng rén zhī měi)
乘人之危 (chéng rén zhī wēi)
承上启下 (chéng shàng qǐ xià)
成双成对 (chéng shuāng chéng duì)
城下之盟 (chéng xià zhī méng)
承先启后 (chéng xiān qǐ hòu)
诚心诚意 (chéng xīn chéng yì)
乘兴而来 (chéng xìng ér lái)
乘虚而入 (chéng xū ér rù)
程序动作 (chéng xù dòng zuò)
惩一警百 (chéng yī jǐng bǎi)
惩一儆百 (chéng yī jǐng bǎi)
成竹在胸 (chéng zhú zài xiōng)

Page served in 0.017s