en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
吃喝玩乐 (chī hē wán lè)
吃苦耐劳 (chī kǔ nài láo)
痴人说梦 (chī rén shuō mèng)
吃软不吃硬 (chī ruǎn bù chī yìng)
鸱鸮弄舌 (chī xiāo nòng shé)
痴心妄想 (chī xīn wàng xiǎng)
嗤之以鼻 (chī zhī yǐ bí)

Page served in 0.024s