en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
踟蹰不前 (chí chú bù qián)
持论公允 (chí lùn gōng yǔn)
驰名中外 (chí míng zhōng wài)
持平之论 (chí píng zhī lùn)
迟疑不决 (chí yí bù jué)
持之以恒 (chí zhī yǐ héng)
持之有故 (chí zhī yǒu gù)

Page served in 0.016s