en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
赤膊上阵 (chì bó shàng zhèn)
赤胆忠心 (chì dǎn zhōng xīn)
赤身裸体 (chì shēn luǒ tǐ)
赤手空拳 (chì shǒu kōng quán)
叱咤风云 (chì zhà fēng yún)
赤子之心 (chì zǐ zhī xīn)

Page served in 0.016s