en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
充耳不闻 (chōng ěr bù wén)
冲锋陷阵 (chōng fēng xiàn zhèn)
冲昏头脑 (chōng hūn tóu nǎo)
冲口而出 (chōng kǒu ér chū)

Page served in 0.015s