en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
重蹈覆辙 (chóng dǎo fù zhé)
重珪叠组 (chóng guī dié zǔ)
重珪迭组 (chóng guī dié zǔ)
重见天日 (chóng jiàn tiān rì)
重温旧梦 (chóng wēn jiù mèng)
崇洋媚外 (chóng yáng mèi wài)
重裀列鼎 (chóng yīn liè dǐng)
重振旗鼓 (chóng zhèn qí gǔ)
重整旗鼓 (chóng zhěng qí gǔ)

Page served in 0.013s