en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
踌躇不决 (chóu chú bù jué)
踌躇不前 (chóu chú bù qián)
踌躇满志 (chóu chú mǎn zhì)
愁眉不展 (chóu méi bù zhān)
愁眉苦脸 (chóu méi kǔ liǎn)
稠人广众 (chóu rén guǎng zhòng)
愁云惨雾 (chóu yún cǎn wù)

Page served in 0.015s