en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
除恶务尽 (chú è wù jìn)
除旧布新 (chú jiù bù xīn)
除旧更新 (chú jiù gēng xīn)
锄强扶弱 (chú qiáng fú ruò)

Page served in 0.015s