en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
川流不息 (chuān liú bù xī)
穿云裂石 (chuān yún liè shí)
穿凿附会 (chuān záo fù huì)
穿针引线 (chuān zhēn yǐn xiàn)

Page served in 0.015s