en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
垂帘听政 (chuí lián tīng zhèng)
垂暮之年 (chuí mù zhī nián)
垂死挣扎 (chuí sǐ zhēng zhá)
垂头丧气 (chuí tóu sàng qì)
垂涎三尺 (chuí xián sān chǐ)
垂涎欲滴 (chuí xián yù dī)

Page served in 0.012s