en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
唇齿相依 (chún chǐ xiāng yī)
唇枪舌剑 (chún qiāng shé jiàn)
唇亡齿寒 (chún wáng chǐ hán)
鹑衣百结 (chún yī bǎi jié)

Page served in 0.013s