en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
此地无银三百两 (cǐ dì wú yín sān bǎi liǎng)
此起彼伏 (cǐ qǐ bǐ fú)
此起彼落 (cǐ qǐ bǐ luò)

Page served in 0.015s