en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
从长计议 (cóng cháng jì yì)
从宽发落 (cóng kuān fā luò)
从容不迫 (cóng róng bù pò)
从容就义 (cóng róng jiù yì)
从善如流 (cóng shàn rú liú)
从头到尾 (cóng tóu dào wěi)
从头至尾 (cóng tóu zhì wěi)
从心所欲 (cóng xīn suǒ yù)
从中作梗 (cóng zhōng zuò gěng)

Page served in 0.013s