en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
粗心大意 (cū xīn dà yì)
粗枝大叶 (cū zhī dà yè)
粗制滥造 (cū zhì làn zào)

Page served in 0.016s