en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
寸步不离 (cùn bù bù lí)
寸步不让 (cùn bù bù ràng)
寸步难行 (cùn bù nán xíng)
寸步难移 (cùn bù nán yí)
寸草不留 (cùn cǎo bù liú)
寸草不生 (cùn cǎo bù shēng)
寸阴尺璧 (cùn yīn chǐ bì)

Page served in 0.014s