en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
打边鼓 (dǎ biān gǔ)
大步流星 (dǎ bù liú xīng)
打草惊蛇 (dǎ cǎo jīng shé)
打成一片 (dǎ chéng yī piàn)
打躬作揖 (dǎ gōng zuō yī)
打击报复 (dǎ jī bào fù)
打家劫舍 (dǎ jiā jié shè)
打开天窗说亮话 (dǎ kāi tiān chuāng liàng huà)
打破常规 (dǎ pò cháng guī)
打破沙锅问到底 (dǎ pò shā guō wèn dào dǐ)
打情骂俏 (dǎ qíng mà qiào)
打肿脸充胖子 (dǎ zhǒng liǎn chōng pàng zī)

Page served in 0.017s