en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
代代相传 (dài dài xiāng chuán)
待价而沽 (dài jià ér gū)
待人接物 (dài rén jiē wù)
代人受过 (dài rén shòu guò)

Page served in 0.016s