en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
胆大妄为 (dǎn dà wàng wéi)
胆大心细 (dǎn dà xīn xì)
胆小怕事 (dǎn xiǎo pà shì)
胆小如鼠 (dǎn xiǎo rú shǔ)
胆战心惊 (dǎn zhàn xīn jīng)

Page served in 0.014s