en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
淡泊明志 (dàn bó míng zhì)
淡而无味 (dàn ér wú wèi)
淡然置之 (dàn rán zhì zhī)
弹丸之地 (dàn wán zhī dì)

Page served in 0.014s