en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
当机立断 (dāng jī lì duàn)
当家作主 (dāng jiā zuò zhǔ)
当仁不让 (dāng rén bù ràng)
当头棒喝 (dāng tóu bàng hè)
当务之急 (dāng wù zhī jí)
当之无愧 (dāng zhī wú kuì)

Page served in 0.015s