en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
低三下四 (dī sān xià sì)
低声下气 (dī shēng xià qì)
低首下气 (dī shǒu xià qì)
低首下心 (dī shǒu xià xīn)
滴水不漏 (dī shuǐ bù lòu)
滴水穿石 (dī shuǐ chuān shí)

Page served in 0.012s