en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
点睛之笔 (diǎn jīng zhī bǐ)
点石成金 (diǎn shí chéng jīn)
点铁成金 (diǎn tiě chéng jīn)
点头之交 (diǎn tóu zhī jiāo)

Page served in 0.023s