en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
调兵遣将 (diào bīng qiǎn jiàng)
吊儿郎当 (diào erláng dāng)
调虎离山 (diào hǔ lí shān)
掉以轻心 (diào yǐ qīng xīn)

Page served in 0.016s