en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
顶礼膜拜 (dǐng lǐ mó bài)
顶天立地 (dǐng tiān lì dì)
鼎足之势 (dǐng zú zhī shì)

Page served in 0.015s