en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
洞察秋毫 (dòng chá qiū háo)
洞彻事理 (dòng chè shì lǐ)
栋梁之才 (dòng liáng zhī cái)
动人心弦 (dòng rén xīn xián)
洞若观火 (dòng ruò guān huǒ)
动心忍性 (dòng xīn rěn xìng)
动辄得咎 (dòng zhé dé jiù)
洞烛其奸 (dòng zhú qí jiān)

Page served in 0.016s