en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
对答如流 (duì dá rú liú)
对牛弹琴 (duì niú tán qín)
对症下药 (duì zhèng xià yào)

Page served in 0.015s