en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
阿弥陀佛 (ē mí tuó fó)
阿谀逢迎 (ē yú féng yíng)
阿谀奉承 (ē yú fèng chéng)

Page served in 0.015s