en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
恶贯满盈 (è guàn mǎn yíng)
恶性循环 (è xìng xún huán)
恶意中伤 (è yì zhòng shāng)
恶有恶报 (è yǒu è bào)
恶语伤人 (è yǔ shāng rén)
恶语中伤 (è yǔ zhòng shāng)
恶作剧 (è zuò jù)

Page served in 0.012s