en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
耳边风 (ěr biān fēng)
耳鬓厮磨 (ěr bìn sī mó)
耳聪目明 (ěr cōng mù míng)
耳目闭塞 (ěr mù bì sāi)
耳目一新 (ěr mù yī xīn)
耳濡目染 (ěr rǔ mù rǎn)
耳提面命 (ěr tí miàn mìng)
耳闻目睹 (ěr wén mù dǔ)
耳闻目击 (ěr wén mù jī)
尔虞我诈 (ěr yú wǒ zhà)
尔诈我虞 (ěr zhà wǒ yú)

Page served in 0.015s