en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
发财致富 (fā cái zhì fù)
发奋图强 (fā fèn tú qiáng)
发愤图强 (fā fèn tú qiáng)
发愤忘食 (fā fèn wàng shí)
发号施令 (fā hào shī lìng)
发家致富 (fā jiā zhì fù)
发人深思 (fā rén shēn sī)
发人深省 (fā rén shēn xǐng)
发扬光大 (fā yáng guāng dà)

Page served in 0.016s