en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
反败为胜 (fǎn bài wéi shèng)
反唇相讥 (fǎn chún xiāng jī)
反唇相稽 (fǎn chún xiāng jī)
反覆无常 (fǎn fù wú cháng)
反复无常 (fǎn fù wú cháng)
反躬自问 (fǎn gōng zì wèn)
反躬自省 (fǎn gōng zì xǐng)
反客为主 (fǎn kè wéi zhǔ)
返老还童 (fǎn lǎo huán tóng)
返璞归真 (fǎn pú guī zhēn)

Page served in 0.015s