en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
饭来张口 (fàn lái zhāng kǒu)
泛滥成灾 (fàn làn chéng zāi)
犯上作乱 (fàn shàng zuò luàn)

Page served in 0.014s