en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
防不胜防 (fáng bù shèng fáng)
防患于未然 (fáng huàn yú wèi rán)
防微杜渐 (fáng wēi dù jiàn)
鲂鱼頳尾 (fáng yú chēng wěi)
鲂鱼赪尾 (fáng yú chēng wěi)

Page served in 0.012s