en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
放荡不羁 (fàng dàng bù jī)
放浪形骸 (fàng làng xíng hái)
放任自流 (fàng rèn zì liú)
放之四海而皆准 (fàng zhī sì hǎi ér jiē zhǔn)

Page served in 0.015s