en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
沸沸扬扬 (fèi fèi yáng yáng)
肺腑之言 (fèi fǔ zhī yán)
费尽心机 (fèi jìn xīn jī)
废寝忘食 (fèi qǐn wàng shí)
吠形吠声 (fèi xíng fèi shēng)
吠影吠声 (fèi yǐng fèi shēng)

Page served in 0.019s