en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
粉墨登场 (fěn mò dēng chǎng)
粉身碎骨 (fěn shēn suì gǔ)
粉饰太平 (fěn shì tài píng)

Page served in 0.014s